Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven. For perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2022 

1. Generell informasjon

a. Organisering
Grue Sparebank ble etablert 1862, og startet bankvirksomhet i 1863. Vi har kontorsted på Kirkenær i Grue kommune, Flisa i Åsnes kommune og Elverum i Elverum kommune. Ved utgangen av 2022 hadde banken 32 fast ansatte. Grue Sparebank er en selvstendig og lokal bank som vektlegger helhetlig økonomisk rådgivning for våre kunder kombinert med gode digitale løsninger innen bank og forsikring til personmarkedet, primærnæringer og lokale bedrifter. Grue Sparebank er medeier i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS.

Styret leder bankens virksomhet etter lover, forskrifter og vedtak i bankens generalforsamling. Styret består av 6 personer, der 5 er valgt av generalforsamlingen og en representant av og blant de ansatte. Styrets leder er Hanne Haukerud Rolsdorph. 

Styret har vedtatt egen styreinstruks som gir regler for styrets arbeid og saksfremstilling. Styret utarbeider og følger en årsplan for sitt arbeid. Årsplanen tidfester gjennomføringen av sentrale oppgaver som arbeid med oppdatert strategiplan, nøkkeltallsrapportering, arbeid med internkontroll, utarbeidelse og oppdatering av ulike policyer og retningslinjer og evaluering av styrets arbeid og kompetanse. Det utarbeides månedsregnskap og kvartalsregnskap som presenteres på Oslo Børs. Styret er opptatt av at banken organiseres på en forsvarlig måte, av bankens økonomiske stilling og av formuesforvaltning. Instruks for banksjef er utarbeidet og vedtatt i styret. 

Generalforsamlingen er den øverste myndighet i Grue Sparebank. Generalforsamlingen består av innskytervalgte, ansattvalgte og kommunalpolitisk oppnevnte representanter.

b. Produkter og tjenester
Grue Sparebank er en lokal bank som vektlegger helhetlig personlig økonomisk rådgivning, kombinert med tilgjengelighet og gode digitale løsninger innen bank og forsikring til både personmarkedet og bedriftsmarkedet. Det er den samlede kundeopplevelsen som er lokalbankens viktigste konkurransefortrinn. Banken skal ha konkurransedyktige priser.  

c. Bankens marked
Hovedtyngden av våre kunder i privatmarkedet er lokalisert i søndre del av Innlandet fylke i kommunene Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum, i tillegg til en del privatkunder i Viken (gamle Akershus) og Oslo og enkeltkunder spredt ut over det meste av Sør-Norge. Utlånsengasjement til bedriftsmarkedet er i hovedsak lokalisert til Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum kommuner. Banken vektlegger forsvarlig, bred, god rådgivning og aktiv kundeomsorg ovenfor sine kunder, der pålitelig, løsningsorientert og tilgjengelig er kjerneverdier.

d. Forankring av arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Grue Sparebank har stort fokus på overholdelse av pliktene etter åpenhets loven, og styret har blitt løpende orientert om hvilke plikter som skal overholdes og hvilken plan virksomheten har for å utføre aktsomhetsvurderinger både internt og av forretningspartnere og leverandører. Banken har etablert egen strategi for bærekraft. Bankens retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar er behandlet og vedtatt av styret og omhandler hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det å skape verdier og være lønnsom er en del av bankens samfunnsrolle, og banken vil på denne måten bidra til vekst og utvikling i samfunnet. Forretningsdrift, valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Det er en selvfølge at banken etterlever gjeldende lover og forskrifter, og banken skal ha høy etisk standard.

Av FNs 17 bærekrafts mål har banken i sin bærekraft- og klimastrategi valgt å prioritere:

 • God helse og livskvalitet
 • God utdanning
 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Stoppe klimaendringene
 • Samarbeid for å nå målene

Av andre dokumenter som omhandler menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold velger vi å trekke frem at banken har utarbeidet policy for personvern, etiske retningslinjer, retningslinjer for HMS, retningslinjer for håndtering av interessekonflikter, retningslinjer for utkontraktering og retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Dokumentene er gjenstand for regelmessig oppdateringer og revisjon.

Styret i Eika Gruppen har vedtatt policy for anskaffelser og utkontraktering samt oppdatert policy for bærekraft med krav om aktsomhetsvurdering av avtaler inngått av Eika Gruppen. Dette gjelder også for avtaler som inngås av Eika gruppen på vegne av bankene.

Det følger av forarbeidene til loven at virksomheter vil kunne samarbeide om utførelsen av aktsomhetsvurderinger (Prop 150 L 2020-2021 pkt 8.2.3.3 side 67). Grue Sparebank har sett igjennom tilgjengelig dokumentasjon av Eika gruppens policy og vurderer at Eika gruppens aktsomhetsvurderinger er av en god og betryggende kvalitet. Grue Sparebank vil med bakgrunn i dette ikke ytterligere kartlegge risikoen i denne leverandørkjeden.

For mer informasjon om hvordan banken har innrettet sin virksomhet for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vises det til årsrapport 2022 på bankens hjemmeside.

e. Varslingskanaler
Grue Sparebank har utviklet et godt samarbeid mellom ledelse, verneombud og tillitsvalgte. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) er ikke opprettet da det ikke er ett krav om dette i forhold til bankens størrelse. Banken vil imidlertid opprette AMU fra høsten 2023, da nye endrede krav kommer fra 01.01.2024.

Grue Sparebank har egen varslingskanal for kritikkverdige forhold.

På bankens intranett er det publisert retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold sammen med eget skjema for varsling av kritikkverdige forhold. Utdrag av retningslinjen sier blant annet følgende:

«Banken ønsker å legge til rette for godt ytringsklima der kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses, slik at banken kan opprettholde sin etiske standard og avdekke eventuelle lovbrudd eller uakseptabel atferd. Retningslinjene beskriver hvordan bankens ansatte kan varsle i tråd med regelverket i arbeidsmiljøloven. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i banken eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

2. Kartlegging av negative konsekvenser og risiko

a.  Internt
Grue Sparebank jobber løpende med aktsomhetsvurderinger knyttet til arbeidsmiljøet i virksomheten.

 • Vernerunde ble gjennomført på alle bankens lokasjoner i 2022
 • Medarbeidertilfredshetsmålinger foretas hvert kvartal av Kantar
 • Medlemskap i Glåmdal HMS tjeneste

Det er ikke registrert varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten i løpet av 2022.

Vi har en klar forventning om at bankens ansatte og valgte representanter skal behandles med respekt, og rettidig få forelagt seg den informasjon og de opplysninger som de etter lov, forskrifter, bankens vedtekter og internt regelverk har krav på. Banken skal skape et trivelig og motiverende arbeidsmiljø, med gjensidig tillit, samarbeid og åpenhet.

b. Forretningspartnere og leverandører
En viktig del av samfunnsansvaret handler om å vurdere/ sikre at virksomhetens leverandører følger de til enhver tid gjeldende regler om grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og bærekraft. 

Ved valg av forretningspartner og leverandører skal banken benytte leverandører som er opptatt av samfunnsansvar, og som produserer varer og tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte.  Det er viktig at bankens leverandører opptrer redelig og ordentlig, og har ordnede og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder også for bankens leverandører av finansielle investeringer, som for eksempel bankens beholdning av papirer for likviditetsformål.

Grue Sparebank har som ledd i sin risikovurdering sendt ut skriftlig forespørsel i form av spørreskjema for leverandører- behandling av data og ESG og egenerklæring for leverandøratferd. I egenerklæringen som leverandørene blir bedt om å signere står det følgende om hvilke momenter banken ønsker bekreftet fra sine leverandører:

 • Selskapet bekrefter å utøve sin forretningsvirksomhet på en slik måte at den ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer, lover eller regler knyttet til menneske og arbeidstakerrettigheter, miljø, korrupsjon og antihvitvask.
 • Selskapet bekrefter å arbeide forebyggende for at produsenter og underleverandører av varer eller tjenester i forbindelse med leveranser til Grue Sparebank ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø, korrupsjon og antihvitvask.
 • Selskapet bekrefter å arbeide for at sine produkter har høy miljømessig kvalitet.
 • Selskapet forplikter seg til å respektere UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.


Ved behov kan Grue Sparebank be om dokumentasjon på etterlevelse av overnevnte punkter. Ved brudd eller mistanke om brudd på overnevnte forpliktelser i egen virksomhet eller hos eventuelle underleverandører skal Grue Sparebank varsles av bedriften.

Grue Sparebank har gjennomgått innhentet dokumentasjon og foretatt en aktsomhets- og risikovurdering av vesentlige leverandører for å avdekke om noen av disse bidrar til negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Etter vår vurdering har gjennomgangen ikke avdekket at noen av våre leverandører bryter med disse reglene. 

3. Tiltak

Grue Sparebank ønsker å se nærmere på noen bransjer som erfaringsmessig er mer utsatt for ulovlige arbeidsforhold enn andre i løpet av 2023. Dette vil bli gjort ved at aktuelle leverandører innen disse bransjene vil motta en skriftlig henvendelse der spørsmål omkring våre innkjøpskrav ønskes besvart i detalj.

Redegjørelsen ble behandlet, og vedtatt i Grue Sparebanks styre 27.06.2023

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.
Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Har du spørsmål?
Hvis du har spørsmål angående hvordan Grue Sparebank arbeider for sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ber vi deg benytte epost@gruesparebank.no