Avbestilling av reise

Du kan avbestille reisen hvis det har oppstått skade forårsaket av naturskade, vannskade eller lignende på bolig, forretning eller kontor der det er nødvendig med ditt nærvær.

Du kan også avbestille reisen hvis det inntreffer en naturkatastrofe som gjør reisemålet ditt utilgjengelig mindre enn 72 timer før den planlagte reisen. Du kan også avbestille hvis naturkatastrofen gjør at det er fare for liv og helse ved å oppholde seg ved reisemålet.

Straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres plikter sikrede å avbestille reise, opphold, og/eller leieforhold der det er kjøpt og forholde seg til reisearrangørens avbestillingsbestemmelser gjeldende for den aktuelle reisen.

Forsinkelse på reise

Forsinket fremmøte

Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige merutgifter til reise/ opphold for å innhente forhåndsbetalt reiserute når transportmiddelet du sitter i, eller har planlagt å reise med forsinkes med 1,5 time eller mer på grunn av uforutsette værforhold. Forsinkelsen må være inntruffet, eller ha blitt informert om, etter at du startet på transportetappen.

Ubenyttede forhåndsbestilte og -betalte arrangementer erstattes også.

Eika Forsikring erstatter inntil kr 6 000 per person og inntil kr 20 000 per familie per skadetilfelle for nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter som oppstår fordi forsinkelsen fører til at det ikke er mulig å reise videre samme dag. For innhenting av reiserute er det ingen øvre begrensning i forsikringssum.

Forsinket avgang

Hvis det toget/flyet/bussen du skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, på grunn av værforhold eller teknisk feil med transportmiddelet, erstatter vi nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting med kr 6 000 per person, inntil kr 20 000 per familie per skadetilfelle.

Forsinkelsen og årsaken må bekreftes skriftlig av reisearrangør, trafikkselskap eller bergingsselskap. Hvis du ikke når forhåndsbetalt transportmiddel for videre transport, se erstatning under «Forsinket frammøte» ovenfor.