Innskytervalgmøtet avholdes:

Tid: Torsdag 21. mars 2024 kl. 18.00
Sted: Skaslien Gjestgiveri

Til behandling foreligger:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av to møtedeltakere til å godkjenne og undertegne møteprotokollen sammen med 
    møteleder
4. Valg av tre innskytervalgte medlemmer av generalforsamlingen for 4 år
5. Valg av ett innskytervalgt medlem av generalforsamlingen for 1 år (suppleringsvalg)
6. Valg av fire innskytervalgte varamedlemmer av generalforsamlingen for ett år.
7. Orientering om ansattes og kommunens valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.Med vennlig hilsen
Bernt Kr. Snapa

for
Ole Mathias Rønaasen 
Generalforsamlingens leder